Sunday, March 14, 2010

ՆՈՐ ԲԼՈԳ: A new blog created by TSIRANI NGO

Սա «ԾԻՐԱՆԻ» ՀԿ-ի պատրաստած բլոգն է http://julfa.webs.com/, որտեղ դուք կարող եք գտնել Զուղայի կործանված գերեզմանատան վերաբերյալ լուսանկարներ և տեսանյութերի հղումներ:
Ի դեպ դուք ևս կարող եք այդ ցավալի թեմայի շուրջ ստեղծել բլոգ և ներկայացնել կատարված մշակութային ցեղասպանությունը:

This blog http://julfa.webs.com/ created by Tsirani NGO. Here you can find many photos and video links on destroyed cemetery of Jugha.
By the way, you can also create your own blog and introduce the facts of that tragedy (cultural genocide).

No comments: