Thursday, July 23, 2009


Կարմիր Բլուրի հնավայրը վտանգված է: Օրեցօր ավելացող շինարարական աղբը ծածկել է գրեթե ողջ հնավայրի մակերեսը:
հարգելի Հայրենակիցներ, խնդրում ենք մի քիչ հոգացավ եղեք, այս հուշարձանները մեր ինքնության մասնիկներն են...
...դրանք մենք ենք...

No comments: