Monday, January 19, 2009

Մշակույթը ազատում է ազգային բարդույթներից

Անպայման ամեն հայ հպարտությամբ պետք է կարդա թուրք մեծ գրող Օրհան Փամուկի «Ձյուն» վեպը, որը ներկայացնում է իրական թուրքիան առանց վարագույների Կարս քաղաքի օրինակով:

Thirty thousand Kurds, and a million Armenians were killed in these lands and nobody dares to talk about it. 

What happened to the Ottoman Armenians in 1915 was a major thing that was hidden from the Turkish nation; it was a taboo. But we have to be able to talk about the past. 

I repeat, I said loud and clear that one million Armenians and 30,000 Kurds were killed in Turkey. 

Orhan Pamuk

1 comment:

Anonymous said...

While I surf blog , i found a all new trick in http://pic-memory.blogspot.com/

Vistor can comment and EMBED VIDEO YOUTUBE , IMAGE. Showed Immediately!
EX : View Source.
http://pic-memory.blogspot.com/2009/02/photos-women-latin-asian-pictu...
(add photos and videos to Blogspot comments).
Written it very smart!
I wonder how they do it ? Anyone know about this , please tell me :D
(sr for my bad english ^_^)

email: ya76oo@ya76oo.com
thanks.